островъ

островъ
ОСТРОВ|Ъ (124), А с.
1.Остров:

Се въдале варламе ст҃мѹ сп҃сѹ землю и огородъ и ловища рыбьнаѧ… на островѣ и съ нивами. Гр 1192–1210 (новг.); изгонить сего горко. из цр҃кве из вѹзантиѥ. и предъ градъмь въ сѹщи˫а ѡстровы ѡземьствова. (ἐν νήσῳ) ЖФСт к. XII, 90; бол˫аринъ же идыи къ кост˫антиню градѹ. обрете островъ средѣ мор˫а. ЖФП XII, 35б; понеже многашьды сълѹчаѥтьсѧ нѣкыимъ мл҃сти просѧщемъ. прибѣжати къ ц(с)рви своихъ ради грѣховъ въ изгънаниѥ или въ островъ осѹжденомъ. (νῆσον) КЕ XII, 103а; сташа новгородьци на островѣ. а они противѹ ставше начаша городъ чинити въ лодь˫ахъ. ЛН XIII2, 26 об. (1149); архиѥп(с)пъ гъртѹньскыи. критьскаго ѡстрова. бѧше же зѣло б҃обо˫азнивъ. ПрЛ 1282, 196в; преселникъ ѿ острова того бывъ. и въ елиспонтьска˫а пришедъ ѡбласти. КР 1284, 151г; при томь Роди˫анѧне море ѡбладавше поставиша въ ѡстровѣ мѣдѧнъ кѹмиръ сл҃нцю. (ἐν τῇ νήσῳ) ГА XIV1, 127г; i китомъ своѥ жированиѥ ѿлученѡ. внѣ ѹселеныхъ мѣстъ в пустѣмъ островѣ. МПр XIV2, 35; имать же и остр(о)вы Вротанию Сикилию ˫Авию. ЛЛ 1377, 2; и обрѣтохъ боло [Пр XIV1 (1), 91в – блато] водноѥ. и островъ по средѣ ѥго. Пр 1383, 85в; положилъ ѥсми сиѥ ѥуа(г)ѥ ѹ нашемъ монастыри ѹ ст҃ого iо(н)а пр(д)тчи на острове. Гр 1399 (5, полоцк.); острови разграблѧѥми. и море мучiмо (νῆσοι) ГБ к. XIV, 161г; и ѿ||верзе имъ житницю в пищю нашю. не доселе ли исполнѧ˫а и ѡстровы. и ѿ инѣхъ ѹгобьзѧ˫а (ἀπὸ… νήσων) ФСт XIV/XV, 56а–б; въ всѣхъ въ островѣхъ цр҃кви правовѣрныимъ основашасѧ. СбТр XIV/XV, 23; в заточенеѥ посылаху. в великии нѣкии далече ѿсто˫ащии ѡстровъ. (εἰς… νῆσον) ЖВИ XIV–XV, 56в; приѣхавшимъ на лодьѣ Рѹскоѣ. и вышедъше на ѡстровъ тотъ. ЛИ ок. 1425, 219 об. (1182).

ч(с)тьны˫а же ѥго мощи. положены быша въ островѣ ч(с)тнѣ ицелениѥ подающа. всѣмъ. Пр 1383, 15г.

В роли им. геогр.:

и ста подъ Вышегородомъ въ Ѡстровѣ. ЛИ ок. 1425, 118 об. (1146). В сост. им. геогр.:

i поставиша горо(д) на ѹсть невы. на орѣховомь островѣ. ЛН ок. 1330, 163 (1323); Ꙋ намѣста •в҃• бѣли. Ꙋ жидили кꙊница. воликомо островѣ кꙊница. ГрБ № 2, 80–90 XIV; и повелѣ его вести в Песии ѡстровъ. ЛИ ок. 1425, 197 об. (1172).


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "островъ" в других словарях:

  • Остров — ОСТРОВЪ. 1) У. гор. Ломж. губ. 22 янв. 1807 г. (въ русско прусско франц. войну 1806 07 гг.) фр зы, занявшіе О., б. атакованы нашими войсками г. л. Эссена; они выдерживали атаку, пока наши не обошли О. справа, а затѣмъ начали отступать;… …   Военная энциклопедия

  • Левковские — Герб Трубы Описание герба: В белом серебряном поле т …   Википедия

  • Велавский, Давыд — Велавский Давыд Давыд Велавский Имя при рождении: Давыд Род деятельности: Панцирные бояре Дата рождения: конец …   Википедия

  • Кокорино (Карелия) — У этого термина существуют и другие значения, см. Кокорино. Деревня Кокóрино Страна РоссияРоссия …   Википедия

  • Белостокские маневры — БѢЛОСТОКСКІЕ МАНЕВРЫ, состоялись въ 1897 г. въ присутствіи Его Имп. Величества. Изъ войскъ Варшавскаго воен. округа была сформирована Зап. армія (ком щій арміей ген. Кульгачевъ, нач къ шт. ген. Зарубаевъ), изъ войскъ Виленскаго и частью… …   Военная энциклопедия

  • Беринг, Витус — БЕРИНГЪ, Витусъ (Иванъ Ивановичъ), капитанъ командоръ, извѣстный изслѣдователь сѣв. части Тихаго океана, именемъ котораго названъ проливъ между Азіей и Америкой. За время двухъ своихъ камчатскихъ экспедицій первымъ изслѣдовалъ и описалъ сѣв.… …   Военная энциклопедия

  • Кексгольм — *КЕКСГОЛЬМЪ, нынѣ гор. Выборг. губ. въ Финляндіи; бывш. швед. кр сть на бер. Ладожскаго оз., взятая при Петрѣ В. въ 1710 г. послѣ 2 мѣс. осады. К. извѣстенъ въ лѣтописяхъ подъ назв. Корелы; находится близъ впаденія р. Вуоксы въ Ладож. оз.… …   Военная энциклопедия

  • болѧровъ — (1*) пр. притяж. к болѩринъ. В сост. им. геогр.: болѩринъ... обрете островъ... и донынѣ островъ тъ зовомъ ѥсть болѩровъ. ЖФП XII, 35б …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Ашур-Аде — АШУРЪ АДЕ или Большой Ашуръ, наиболѣе возвышенный между Ашурскими остовами, расположенными въ юго восточн. части Каспійскаго моря, при входѣ въ Астрабадскій заливъ. Островъ имѣетъ среднюю высоту 3 4 фт., кромѣ зап. части, гдѣ мѣстность нѣсколько… …   Военная энциклопедия

  • Алжирские экспедиции — АЛЖИРСКІЯ ЭКСПЕДИЦІИ (см. карту Алжиріи во II мъ полутомѣ). Около 935 г. арабскій князь Заиръ построилъ г. Эль Дшезайръ, нынѣшній Алжиръ. Пиратство издавна было ремесломъ арабскихъ городовъ, расположенныхъ по сѣв. побереж. Африки, мимо которыхъ… …   Военная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»